റാബിയ സെയ്‌ഫി വധം: തിരക്കഥ പൊളിഞ്ഞു.. I Rabia saifi and Social mediaറാബിയ സെയ്‌ഫി വധം: തിരക്കഥ പൊളിഞ്ഞു…
റാബിയ സെയ്‌ഫിയെ കൊന്നത് മോദിയല്ല… ഭർത്താവാണ്…

#delhi #narendramodi #socialmedia

source